Profesjonalna diagnoza potrzeb szkoleniowych

 

1. Diagnoza w procesie projektowania szkoleń

a. trafna diagnoza a skuteczność szkoleń;

b. postawy pracowników a trafność diagnozy;

c. zaangażowanie pracowników organizacji w analizę potrzeb szkoleniowych;

d. etyczne aspekty diagnozy;

 

2. Metody diagnozy potrzeb szkoleniowych:

a. obserwacja (analiza na miejscu pracy, tajemniczy klient);

b. wywiad (triangulacja);

c. badania ankietowe;

d. eksperyment diagnostyczny;

e. metody korelacyjne (analiza statystyczna twardych wskaźników efektywności);

 

3. Wymiar jednostkowy diagnozy:

a. kompetencje zawodowe;

b. zainteresowania i aspiracje;

c. umiejętności interpersonalne;

d. kierunek rozwoju

 

4. Wymiar grupowy diagnozy:

a. efektywność zespołu;

b. relacje w zespole;

c. przepływ informacji w organizacji;

 

5. Projektowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych – trening praktyczny

 

Copyright © 2018 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone