Coaching

Czym jest coaching?

Coaching to metoda rozwoju pracowników, która zyskuje coraz większe uznanie wśród specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi. Polega ona na udzielaniu przez osobistego trenera (coacha) indywidualnej pomocy w rozwoju umiejętności i kompetencji. Coach prowadzi, motywuje i inspiruje Klienta tak, aby mógł on dokonywać pozytywnych zmian w swoim działaniu (np. stosować bardziej efektywne metody pracy czy podejmować trafniejsze decyzje). Zasadniczym zadaniem coaching'u jest współpraca zmierzająca do osiągnięcia postawionego przez Klienta celu oraz realizacja ważnych dla niego wartości. Istotnym elementem jest tu partnerska relacja i budowanie wzajemnego zaufania między trenerem a jego podopiecznym.

Odbiorcy i korzyści

Z oferty coachigu korzystają zarówno Klienci indywidualni (menadżerowie, przedstawiciele handlowi, specjaliści itp.), którzy pragną kształtować swoje kompetencje osobiste i zawodowe, jak i organizacje zmierzające do zwiększenia efektywności poprzez rozwijanie zespołów pracowniczych.

Korzyści dla Klientów indywidualnych:

 • większa świadomość celów oraz wartości, które chce się uzyskać;
 • zrównoważenie podejmowanych działań i zwiększenie produktywnego wykorzystania własnego potencjału;
 • usunięcie przeszkód stojących na drodze dalszego rozwoju i nauki;
 • nauka twórczego i kreatywnego myślenia o problemach;
 • otrzymanie stymulujących do działania informacji zwrotnych;
 • rozwinięcie umiejętności zawodowych i osobistych kluczowych dla realizacji indywidualnych celów;
 • większa elastyczność działań i rozwój zdolności adaptacyjnych;
 • wypracowanie długoterminowych perspektyw dalszej kariery i rozwoju;

Korzyści dla organizacji:

 • rozwój kwalifikacji pracowników;
 • zwiększenie efektywności zespołów zadaniowych;
 • poprawa atmosfery oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie;
 • podniesienie motywacji i morale pracowników;
 • trafniejszy i bardziej zindywidualizowany rozwój pracowników w porównaniu ze szkoleniami grupowymi;

Indywidualny Plan Rozwoju dla każdego Klienta

Z każdym Klientem zainteresowanym coachingiem przygotowujemy wspólnie Indywidualny Plan Rozwoju (IPR). Obejmuje on cele, które chcemy osiągnąć, opis metod ich realizacji, a także zakładany czas współpracy z trenerem.

W przypadku współpracy z całymi zespołami, w coachingu indywidualnym uwzględnia się elementy istotne dla funkcjonowania w obrębie określonej grupy zadaniowej. Innymi słowy, trening koncentruje się tutaj nie tylko na rozwijaniu indywidualnych umiejętności, ale i na kształtowaniu kompetencji przydatnych w pracy w takim, a nie innym zespole.

Każdy coaching zwieńczony jest Testem Ewaluacji Coachingu (TEC). Celem tego Testu jest sprawdzenie jakości zmian będących efektem współpracy z trenerem. Ponadto, po zakończeniu coachingu przygotowujemy raport oraz sugestie dotyczące dalszego rozwoju osób, z którymi współpracowaliśmy.

Realizowane formy coachingu

Chcąc wyjść na przeciw zróżnicowanym oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy trzy podstawowe rodzaje usług coachingowych:

Executive coaching. Skupiamy się tutaj na problemach kadry zarządzającej. Pomagamy w wyborze kandydatów i liderów grupy. Koncentrujemy się przede wszystkim na cechach przywódczych oraz umiejętnościach związanych z zarządzaniem zespołami.

Coaching zawodowy. Dotyczy rozwoju zawodowego oraz planów związanych z dalszą karierą Klienta. Pomagamy uporać się z problemami i rozwijamy najważniejsze umiejętności przydatne w pracy na określonym stanowisku.

Coaching personalny. Jest to forma coachingu nastawiona na ogólny rozwój wewnętrzny oraz pomoc w realizacji prywatnych aspiracji Klienta. W zależności od indywidualnych potrzeb zajmujemy się tutaj m.in. kształtowaniem właściwych relacji z otoczeniem, samorealizacją, kreacją własnego wizerunku czy umiejętnościami interpersonalnymi.

Copyright © 2019 SkillsDesigners. Wszelkie prawa zastrzeżone